نمونه سئوالات درس مقدمه علم حقوق جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ 19:2

اوصاف قائده حقوقی را نام برده و هر یک را مختصرا توضیح دهید ؟
رابطه حقوق و اخلاق را توضیح داده و بنویسید چه رابطه منطقی فی ما بین حقوق و اخلاق وجود دارد ؟

رابطه بین حقوق و مذهب را توضیح داده و میزان تاثیر و دخالت مذهب را در حقوق توضیح دهید ؟
روش های تحقیق در علم حقوق را نوشته و آن ها را توضیح دهید ؟
حقوق عمومی و حقوق خصوصی را توضیح داده و ملاک تشخیص موضوعات حقوق عمومی از حقوق خصوصی را بنویسید؟
حقوق را در قلمرو داخلی و بین المللی توضیح داده و حقوق بشر را تعریف نمائید ؟
حقوق تطبیقی را تعریف نمائید و فواید مطالعه تطبیقی را بنویسید ؟
نظام حقوقی اروپای غربی و کامن لا را مقایسه نموده و هر یک را توضیح دهید ؟
منابع حقوق را نام برده و هر یک را توضیح دهید ؟
مراحل وضع قانون را نام برده و توضیح دهید ؟
تفاوت قانون با آیین نامه و تصویب نامه را بنویسید و عهد نامه های بین المللی را توضیح دهید ؟
تفاوت قوانین امری و تکمیلی را نوشته و نقش مفهوم نظم عمومی را در این تقسیم بندی تحلیل نمائید ؟
آیا به لحاظ قانونی جهل به قانون رافع مسئولیت می باشد نظر شخصی خود را در این باب با استدلال ذکر نمائید ؟
تفاوت نسخ و ابطال قوانین را نوشته و انواع نسخ ضمنی را توضیح دهید ؟
ارکان عرف را توضیح داده و موارد اجرای عرف را بنویسید ؟
عوامل ایجاد رویه قضایی را نام برده و موارد دخالت رویه قضایی در قانون را بنویسید ؟
اصل حاکمیت سرزمینی را توضیح داده و قلمرو قانون در زمان را بنویسید ؟

نوشته شده توسط آرش  | لینک ثابت |